Financování obchodu v celosvětovém meřítku

Okamžitý přístup k hotovosti pro další rozvoj firmy

Swiss Forfait s.r.o. se specializuje na forfaiting a poskytuje rychlé a individuální služby exportérům a importérům po celém světě.

Společnost byla založena v roce 2008 zkušenými odborníky, kteří se ve sféře financování obchodu, forfaitingu a bankovnictví pohybují již více než 25 let.

Zjistěte více o forfaitingu

Výhody Swiss Forfait

Každou transakci řešíme individuálně

Najdeme nejvhodnější platební podmínky různých zemí s ohledem na mírná rizika a právní aspekty transakce.

Bezplatné poradenství

Pomůžeme strukturovat vaše transakce tak, abychom maximalizovali váš prospěch.

Neseme riziko

Neseme plné politické, kreditní riziko a riziko transferu s ohledem na nezaplacení při splatnosti. Instrumenty, které financujeme, obvykle odkupujeme a diskontujeme bez postihu na prodávajícího.

Garance zaplacení

Vedle odkupu a diskontování nabízíme i potvrzení na tiché bázi politického, kreditního a transferového rizika. Garantujeme exportérům zaplacení příslušného instrumentu při splatnosti.

Objevte naše služby

Služby, které poskytujeme

Forfaiting
pro financování:

 • středně- a dlouhodobých zajištěných pohledávek
 • tuzemského i mezinárodního obchodu

Factoring
pro financování:

 • zahraničního i tuzemského obchodu
 • nově také malých a středních podniků v oblasti výroby a služeb
 • vybraných infrastrukturních a municipálních projektů

Poradenství:
 

 • součástí našich služeb je obvykle bezplatné poradenství
 • strukturování
 • vyjednávání s odběrateli a bankami
Pracujeme i s kreditním pojištěním komerčních pojišťoven a se státními exportními pojišťovnami v České republice (např. EGAP) a jiných vybraných zemích.
Typicky se orientujeme na financování investičních celků, technologií, stavebních a průmyslových projektů, komodit a služeb. Rádi ale prověříme i jiné druhy financování.

Forfaiting

Forfaiting je financování (odkup a diskontování) bez postihu vhodného instrumentu

Swiss Forfait obvykle poskytuje financování na základě instrumentů jako jsou:

 • vlastní a cizí směnky
 • dokumentární akreditivy s odloženou splatností
 • úvěrové smlouvy
 • leasing a zpětný leasing
 • stand-by akreditivy
 • bankovní záruky
 • účetní pohledávky
 • obligace
 • pohledávky po splatnosti (v určitých individuálních případech)
Forfaiting* se používá převážně v mezinárodním obchodě, ale je možný i v národním měřítku.
*Termín pochází z francouzského (marché) à forfait, což je výraz pro obchod či dohodu, ve které se jedna strana zavazuje vykonat dohodnutou práci za předem ujednanou fixní cenu bez ohledu na hospodářský výsledek.

Nástroje Všechny tyto instrumenty mohou být vystaveny bankami, finančními institucemi nebo přímo komerčními a jinými společnostmi v závislosti na okolnostech.

Swiss Forfait odkupuje nebo diskontuje následující nástroje:

 • Vlastní a cizí směnky

  Tyto instrumenty musí být vždy platební, nikoli zajišťovací. Pro odkup je potřeba předložit dokumentaci prokazující dodávku zboží - kupní smlouvu, faktury a transportní dokumenty.

 • Dokumentární akreditiv s odloženou splatností

  Pohledávky pod dokumentárním akreditivem odkupujeme a diskontujeme ve chvíli, kdy proběhla dodávka zboží a veškeré dokumenty byly akceptovány platebním domicilem (obvykle bankou importéra).

 • Úvěrové smlouvy

  Používané zejména v zemích, kde uplatnění vlastních nebo cizích směnek není ze zákona možné, nebo je administrativně velmi náročné. Pro odkup je třeba předložit dokumentaci prokazující dodávku zboží nebo služeb.

 • Bankovní záruky

  Pro diskontování bankovní záruky se musí jednat o neodvolatelný, bezpodmínečný a volně převoditelný instrument. Bankovní záruka může být vystavena např. v souvislosti s účetními pohledávkami, vlastními nebo cizími směnkami.

 • Účetní pohledávky

  Je nutné nezpochybnitelně prokázat existenci pohledávky. Mezi potřebné dokumenty patří vzetí na vědomí pohledávky dlužníkem a dokumentace prokazující dodávku zboží.

 • Ostatní instrumenty

  Leasing a zpětný leasing, stand-by akreditivy, obligace, pohledávky po splatnosti (v určitých individuálních případech)

Princip forfaitingu

 • Principem forfaitingu je postoupení pohledávky za předem dohodnutých podmínek z prodávajícího na forfaitingovou společnost (forfaitéra).
 • Forfaitér po uzavření smlouvy ihned uhradí kupní cenu pohledávky (minus dohodnutý poplatek za službu) a prodávající má tak okamžitý přístup k hotovosti, kterou může dále disponovat. Kromě toho na sebe forfaitér přebírá i rizika spjatá s transakcí.
 • Forfaiting ve výsledku podporuje rozvoj mezinárodního obchodu, protože pomáhá eliminovat rizika z něj plynoucí.
 • Forfaitér na sebe přebírá rizika spjatá s transakcí, a tím se zvyšuje ochota dodavatelů vstupovat na nové trhy.
 • Prodávajícímu zůstávají závazky spojené s kvalitou dodávky apod., pokud existují.

Náklady na forfaiting

Cena je zcela individuální u každé pohledávky. Nejefektivnější je kontaktovat nás v počáteční fázi transakce, kdy se projednávají platební podmínky s odběratelem a cenu za forfaiting tak lze zahrnout do celkových nákladů dodávky.

Cena se odvíjí od:

 • bonity dlužníka (banky nebo společnosti)
 • výše pohledávky
 • charakteru pohledávky
 • doby (odložené) splatnosti pohledávky

Výhody forfaitingu

Hlavní výhody pro importéra

 • Odložená splatnost.
 • Rychlost. Rychlejší postup negociace a realizace transakce ve srovnání s financováním se státní podporou přes státní exportní pojišťovny.
 • Plné financování. Financování 100% hodnoty kontraktu.
 • Fixní sazby. Financování probíhá s fixními sazbami.

Rizika, která přebírá forfaiter

 • Kreditní riziko – odkupem pohledávky na sebe forfaitér přebírá rizika nezaplacení, tj. neschopnost či nevůli druhé strany plnit závazky.
 • Rizika země – Rizika země, se kterou se obchoduje, zahrnuje politický risk a cross-border risk.
 • Riziko transferu

Výhody pro exportéra

 • Zvýšení konkurenceschopnosti. Vzniká díky odložené splatnosti, kterou může nabídnout odběratelům.
 • Finance ihned k dispozici. Hotovost k dispozici ihned po dodávce či převzetí.
 • Rychlejší cash flow. Exportér nemusí čekat na termín splatnosti a může finanční prostředky okamžitě využít na další podnikatelské záměry své společnosti.
 • Žádné riziko. Finanční rizika spojená s transakcí jsou postoupena na forfaitéra.
 • Fixní cena.

Proces odkupu a diskontování

 1. Prodávající (exportér) poskytne základní údaje o transakci a kopie dokumentů.
 2. Po kontrole poskytnutých informací a dokumentů vystaví Swiss Forfait indikativní nabídku s podmínkami, za kterých bude pohledávka odkoupena a diskontována.
 3. Uzavření smlouvy mezi exportérem a forfaitérem. Smlouva se týká konkrétní pohledávky, nákladů na odkup, vymezuje potřebnou dokumentaci a sjednané termíny realizace. Nejefektivnější je kontaktovat nás v počáteční fázi transakce, kdy se projednávají platební podmínky s odběratelem a cenu za forfaiting tak lze zahrnout do celkových nákladů dodávky.
 1. Exportér dodá zboží a postoupí pohledávku forfaitérovi.
 2. Po finální kontrole dokumentace forfaitér uhradí výši pohledávky klientovi. Pokud náklady na forfaiting nejsou zahrnuty do celkových nákladů, je částka o tyto náklady snížena.
 3. Forfaitér inkasuje nominální hodnotu pohledávky od odběratele, resp. od jeho banky.

Doba splatnosti

 • krátkodobé financování – v rozmezí 60 dnů do 1 roku
 • střednědobé financování – do 5-7 let
 • dlouhodobé financování – ve specifických případech deseti a víceleté financování

Struktura forfaitingové transakce

Instrumenty, které financujeme, obvykle odkupujeme a diskontujeme bez postihu na prodávajícího

 1. Uzavření forfaitingové smlouvy o konkrétní pohledávce
 2. Kontrakt mezi dodavatelem a odběratelem
 3. Dodavatel posílá zboží odběrateli
 4. Banka odběratele zajišťuje potřebné instrumenty pro forfaitéra
 5. Banka zasílá instrumenty dodavateli
 1. Dodavatel poskytne tyto instrumenty forfaitérovi
 2. Forfaitér platí dodavateli pohledávku.
 3. K datu splatnosti forfaitér předává instrumenty bance ručící za dovozce
 4. Ručící banka dovozce platí forfaitérovi příslušnou částku

Country list

Následující seznam zemí naznačuje možnosti fungování Swiss Forfait.
Maximální délka úvěru v dané zemi je hodnocena případ od případu.

Evropa
 • Albánie
 • Arménie
 • Bělorusko
 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Kypr
 • Česko
 • Estonsko
 • Gruzie
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Makedonie
 • Malta
 • Moldavsko
 • Černá Hora
 • Norsko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Srbsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Švýcarsko
 • Turecko
 • Ukraina
 • Ostatní země EU
Střední východ / Afrika
 • Alžírsko
 • Angola
 • Bahrajn
 • Benin
 • Kamerun
 • Čad
 • Kongo
 • Pobřeží slonoviny
 • DR Kongo
 • Egypt
 • Eritrea
 • Etiopie
 • Gabon
 • Ghana
 • Irán
 • Irák
 • Izrael
 • Jordánsko
 • Keňa
 • Kuvajt
 • Libanon
 • Libye
 • Mali
 • Maroko
 • Mozambik
 • Namibie
 • Nigérie
 • Omán
 • Katar
 • Rwanda
 • Senegal
 • Saúdská Arábie
 • Sierra Leone
 • Jihoafrická republika
 • Tanzánie
 • Togo
 • Tunisko
 • Uganda
 • Spojené arabské emiráty
 • Zambie
Asie / Oceánie
 • Austrálie
 • Ázerbájdžán
 • Bangladéš
 • Kambodža
 • Čína
 • Hong Kong
 • Indie
 • Indonésie
 • Japonsko
 • Kazachstán
 • Malaysie
 • Mongolsko
 • Napál
 • Nový Zéland
 • Pákistán
 • Papua-Nová Guinea
 • Filipíny
 • Singapur
 • Jižní Korea
 • Srí Lanka
 • Taiwan
 • Tádžikistán
 • Thajsko
 • Turkmenistán
 • Uzbekistán
 • Vietnam
Amerika
 • Argentina
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Kanada
 • Chile
 • Kolumbie
 • Kostarika
 • Dominikánská republika
 • Ekvádor
 • Salvador
 • Guatemala
 • Haiti
 • Honduras
 • Jamajka
 • Mexiko
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Portoriko
 • Trinidad a Tobago
 • Uruguay
 • USA
 • Venezuela

Factoring

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb, kdy dodavatel poskytuje odběrateli odloženou platbu

 1. Uzavření factoringové smlouvy
 2. Dodávka zboží/služeb
 3. Postoupení pohledávky*
 1. Financování pohledávky
 2. Inkaso pohledávky
 3. Vyrovnání pohledávky
*Proces postoupení pohledávek se řídí zákonem č. 89/2012 NOZ.

Základním instrumentem factoringu je faktura. Rozlišuje se obvykle regresní factoring a bezregresní factoring.

Podstatou factoringových služeb, které poskytujeme, je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla s postihem vůči původnímu dodavateli/věřiteli. Základem pro vztah je factoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran.

Swiss Forfait poskytuje služby odkupu pohledávek malým, středním i velkým korporátním společnostem s ročním obratem obvykle od 30 milionů Kč, které pravidelně dodávají zboží nebo služby svým zahraničním nebo tuzemským odběratelům a poskytují jim prodlouženou splatnost 30 až 90 dní.

Velmi oblíbený je factoring služeb např. z dopravy apod.

Rozdíl mezi forfaitingem a factoringem

Na první pohled se tyto dvě služby mohou zdát zaměnitelné, ve skutečnosti se ale liší ve své podstatě, konceptu i rozsahu.

Forfaiting Factoring
Význam odkup krátkodobých, střednědobých až dlouhodobých pohledávek s odloženou splatností odkup i velmi krátkých pohledávek
Typ obvykle bez regresu s regresem, nebo bez regresu
Finanční krytí výše pohledávky 100 % 80 - 90 %
Náklady náklady na forfaiting mohou být zahrnuty do celkových nákladů, tj. hradí je odběratel náklady na factoring nese prodávající
Sekundární trh ano ne

Úvěrové financování a předfinancování

V určitých případech jsme schopni poskytnout krátkodobé úvěrové financování jednotlivých obchodních případů za individuálně přizpůsobených podmínek. Může se jednat i o překlenovací úvěry.

U prověřených zákazníků můžeme také nabídnout předfinancování pohledávek zejména v případech, kdy např. nutné zafinancovat výrobu určitého zboží. Splacení předfinancování pak nastane uhrazením postoupené pohledávky za finálním zákazníkem.

Výhody financování

 • Minimum požadovaných dokumentů
 • Rychlé posouzení
 • Získání větší částky financování v případě zajištění nemovitostí
 • Žádné sankce při předčasném splacení
 • Individuální přístup ke každé jednotlivé transakci

Cena financování

Výše úrokové sazby poskytovaného úvěrů je vždycky přizpůsobená konkrétnímu obchodnímu případu.

Cena financování závisí na:

 • Výši úvěru
 • Době splatnosti
 • Typu poskytnutého zajištění

Výše úvěru

Výše poskytnutého úvěru závisí na typu transakce, době splatnosti a zajištění, kterým může být například směnka, nemovitost apod.

Úvěrové financování poskytujeme pouze firemním zákazníkům.

Doba splatnosti

Doba splácení se nastavuje individuálně, případně můžete splatit úvěr předčasně bez jakýchkoliv pokut.

 • V současnosti poskytujeme úvěrové financování se splatností maximálně do 1 roku.

O nás

Swiss Forfait s.r.o. je nezávislý poskytovatel nebankovního financování.

Financujeme mezinárodní i tuzemský obchod, a to především formou forfaitingu. Swiss Forfait s.r.o. byla založena v roce 2008 a je sesterskou společností firmy SF Finance.

Swiss Forfait s.r.o. má dva výkonné ředitele, kteří hovoří několika jazyky a každý z nich se koncentruje na geograficky odlišnou oblast obchodu.

Swiss Forfait s.r.o. je členem Hospodářské komory ČR, mezinárodní asociace ITFA a také International Maritime Bureau (IMB).

Společnost Swiss Forfait s.r.o. není kapitálově ani jiným způsobem spojená se společností Swiss Forfait Middle East LLC, Dubai ani Swiss Forfait SA, Švýcarsko a nepřebírá žádným způsobem odpovědnost za jejich činnost.

Dubai

V roce 2014 jsme otevřeli zastoupení naší společnosti v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Dubajská kancelář poskytuje marketingové, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti trade finance, forfaitingu, exportních a importních operací, nákupu a prodeje zboží pro Swiss Forfait s.r.o. Pro zájemce z řad českých a středoevropských výrobních firem vyhledává lokální distributory a obchodní zástupce.

Pokrýváme oblast Blízkého a Středního východu a severní Afriky (státy GCC, Irák, Jordánsko, Egypt, Libye, Alžírsko, Maroko), indický subkontinent (Pákistán, Indie, Bangladéš) a selektivně také trhy subsaharské Afriky.

Kontaktní údaje dubajské kanceláře:

Swiss Forfait s.r.o.

2010, 48 Burj Gate Tower
Downtown Dubai

UAE

Kontakt

Swiss Forfait s.r.o.

Na Perštýně 362/2
110 00 Prague 1

Česká republika

+420 224 247 321
+420 224 211 121

Jindřich Prokopec
jednatel a výkonný ředitel

+420 224 211 120
prokopec@swissforfait.com

Daniel Mikula
jednatel a výkonný ředitel

+420 224 247 320
mikula@swissforfait.com

Kontaktujte nás pro nabídky, podmínky nebo financování v jakékoli zemi na světě.

Rádi vám poradíme s nejlepšími možnostmi a platebními podmínkami pro váš konkrétní případ.

Swiss Forfait s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 133844 IČ: 28228294, DIČ: CZ28228294.